از پنجره زیر کارگاه مورد نظر را انتخاب کنید 

نظر سنجی در خصوص مدرس

1 - حضور به موقع مدرس در کارگاه(ضروری)
2 - تسلط علمی مدرس(ضروری)
3 - به روز بودن مطالب(ضروری)
4 - قدرت انتقال مطالب(ضروری)
5 -تناسب مطالب با هدف دوره(ضروری)
6 -نحوه پاسخگویی به سوالات(ضروری)
7 -میزان امکان مشارکت(ضروری)

نظرسنجی در خصوص محل برگزاری کارگاه

1 - استفاده از وسایل کمک آموزشی(ضروری)
2 - شرایط محیطی (نور ، صدا ، تهویه ، وضعیت صندلی ها ، سیستم گرمایشی و سرمایشی)(ضروری)
3 - نحوه اطلاع رسانی کارگاه(ضروری)
4 - کاربردی بودن کارگاه(ضروری)
5 - میزان رضایت از کارگاه برگزار شده(ضروری)

Loading