ماه: اکتبر 2022

انجام آیتم های چک لیست ارزیابی سایت های کتابخانه مرکزی , دیجیتال و بیمارستانی ارسالی از سوی وزارتخانه

با همکاری و مساعدت واحد فناوری اطلاعات معاونت آموزش آیتم های چک لیست ارزیابی کتابخانه های مرکزی دیجیتال و بیمارستانی بر اساس جک لیست های ارسالی از سوی وزارتخانه در…

انجام امور بخش مربوط به کتابخانه در فرایند تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل شده بهداشت ورودی ۱۳۹۷

با توجه به فارغ التحصیل شدن دانشجویان بهداشت ورودی ۱۳۹۷ بخش مربوط به کتابخانه در این فرایند(نداشتن کتاب در امانت, نداشتن جریمه دیرکرد و … ) انجام گرفت.  75 همه بازدید…