گزارش فعالیت های انجام شده

در راستای ارتقا وبسایت کتابخانه مرکزی و نیز انجام آیتم های چک لیست ارسالی از سوی وزارتخانه مبنی بر ایجاد بخش مدیریت بحران در وبسایت کتابخانه مرکزی اقدامات ذیل انجام شد.

۱- ایجاد بخش مدیریت بحران در وبسایت کتابخانه مرکزی

۲-تعویض لامپ های کتابخانه مرکزی از رشته ای به مهتابی و نیز تعویض لامپ های مهتابی معیوب در جهت جلوگیری از اسیب به چشم مراجعین و پرسنل کتابخانه

۳-شارژ کپسول های اطفا حریق موجود در کتابخانه در راستای آمادگی مقابله با آتش سوزی های احتمالی

Loading