گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی


دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
سال ۱۴۰۱

 علاوه بر کارهای روتین و روزمره کتابخانه مرکزی که قسمت زیادی از امور می باشد، امور دیگری نیز وجود دارند که بوسیله کتابخانه مرکزی انجام گرفته است که اهم آنها عبارتند از:

-1 تهیه vpn از دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی آن دانشگاه (دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی از سوی وزارتخانه علیرغم مکاتبات انجام گرفته ایجاد نشده است)

-2خدمت رسانی به پرسنل بیمارستان قائم(امانت کتاب و استفاده از خدمات اینترنت) با توجه به ادغام دو کتابخانه

-3اعمال تغییرات خواسته شده از سوی وزارتخانه بر اساس چک لیست های ارسالی در زمینه وب سایت های (صفحات)کتابخانه های مرکزی،دیجیتال و بیمارستانیدر فواصل زمانی سه ماهه(فصلی) و گزارش به وزارتخانه از طریق برنامه عملیاتی

–5درج خبر طرح های پایان یافته دانشگاه در پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشور به صورت مستمر پس از پایان یافتن طرح ها

-6ارائه گزارش در زمینه طرح های خاتمه یافته در قالب مدیریت دانش دانشگاه هر ۶ماه یکبار

-7بررسی سامانه پژوهشیار در جهت بررسی طرح های پژوهشی(خاتمه یافته)

-8ثبت مشخصات کتابخانه مرکزی و کتابدار آن در سامانه کتابخانه ها و کتابداران علوم پزشکی کشور

-9گزارش تعداد مقالات درح شده توسط هیات علمی دانشگاه در پایگاه های اطلاعاتی در قالب مدیریت دانش برنامه عملیاتی دانشگاه

Loading