منابع خریداری شده

منابع چاپی خریداری شده در هر سال

سال ۱۴۰۱

در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ بودجه ای برای خرید کتاب (از نمایشگاه بین المللی کتاب و …) اختصاص داده نشده است