معرفی کارکنان

دکتر نادیا صنیعی

مدیر کتابخانه

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نادیا صنیعی

تحصیلات: دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کتابدار

نام و نام خانوادگی: جاهد محمودی نصرآبادی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی

Loading