معرفی کارکنان کتابخانه

معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی: جاهد محمودی نصرآبادی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی

سمت: مسئول کتابخانه