مسئولین و شماره تماس های ضروری

شماره تماس نام واحد ردیف
۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰ (بهمن اشرفیان) ریاست 1
081۳۳۱۲۲۷۶۶  (احسان سلیمانی) EOC 2
۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰  (مهدی رشتیانی) آموزش و پژوهش 3
081۳۳۱۲۲۷۶۶  ( احسان سلیمانی)روابط عمومی داوطلبین و خیرین 4
۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰ (خسرو مردانی) CMC 5
۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰ (حامد جلیلی) نظارت و ارزیابی 6

Loading