مسئولین و شماره تماس های ضروری

شماره تماس

نام واحد

ردیف

۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰

ریاست

1

081۳۳۱۲۲۷۶۶

EOC

2

۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰

آموزش و پژوهش

3

081۳۳۱۲۲۷۶۶

روابط عمومی داوطلبین و خیرین

4

۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰

CMC

5

۰۸۱۳۳۱۱۲۴۶۰

نظارت و ارزیابی

6