اخبار واحد مدیریت بحران

شماره تماس های اضطراری


شماره تماس اورژانس اسدآباد : 115

شماره تماس آتش نشانی : 125

آخرین تاریخ بروزرسانی : 16 فروردین 1403

Loading